Разъёбывая солидарность: квирим концепции о постсоветском пространстве / с постсоветской перспективы

Kінцевий термін подачі.
Новий термін - 1 березня 2018 року.

Крайний срок.
Новый срок - 1 марта 2018 года.

Роз/Йобана солідарність: західні гегемонії і пострадянська квірна критика

 

Любі по_други! 

Запрошуємо вас до участі у збірці “Роз/Йобана солідарність: західні гегемонії і пострадянська квірна критика” в спеціальному випуску журналу “Критика феміністична”.
Якщо ти квірна людина*, дотримуєшся феміністичних поглядів і тобі є що сказати про пострадянський простір, а тим паче про солідарність і “Захід”, то ми з тобою! А ти, може, з нами?

У цьому спеціальному випуску ми спираємося на критику людей з (реального чи уявного) пострадянського простору, котрі проживають свої життя квірно через творчість, активізм, наукове письмо та іншими способами. В рамках поважної незгоди ми хочемо переосмислити і переозначити створення знань у пострадянських/постсоціалістичних/постколоніальних просторах, з цими просторами та про них. Ми критично ставимося до академічних позицій влади і добре знаємо, що академічні “квір” і “фемінізм” часто відрізняються від активістських “квіра” і “фемінізму” і ніколи вичерпно не зможуть описати форми існування/спротиву, практикованих людьми. Також ми цінуємо можливості мистецтва та творчості критично віддзеркалювати наявну реальність, уявляти, надихати і створювати форми існування.

У відповідь на економічні кризи, військові конфлікти та неоліберальні праві повороти нам важливо ставити під сумнів як західні теорії і практики, так і російську колоніальність/імперіалізм, і дивитися на наш локальний досвід. Ми не шукаємо універсальних концепцій і ідей, а натомість хочемо обговорити множинні підходи до складних взаємозв’язків солідарності, простору, часу і влади. Бути (одночасно) схожими і різними, привілейованими і пригнобленими, поза законом і легальними, залученими, відкинутими, остогидлими, звеличеними, зневаженими, хваленими – квiр, kwir, квир та іншими (не)можливими словами і світами.... 

Ми хочемо обговорювати особистий, активістський та дослідницький досвід, ділитися своїми історіями та ідеями. Хочемо спільно шукати способи взаємної підтримки і солідарності та розробляти стратегії спротиву патріархату, цисгетеронормативності та іншим системам пригноблення. Побачити і почути історії одне одної, щоб бути сильнішими разом і зрозуміти, як краще (не) підтримувати одне одну – адже солідарність важко побудувати і легко роз’їбати.

Ми це невеликий колектив квір-людей, котрі народилися й виросли в колишніх республіках СРСР, а також їх союзни_ць із західного простору. Ми білі, без інвалідності, з вищою освітою, більшість із нас мігрант_ки, і ми вчимося та/або працюємо. Ми живемо на межі кордонів сексуальностей, ґендерів, національностей, мов, громадянств і віримо в ідею солідарності, хоч як намагаємося її роз’їбати.

Критика феміністична: східноєвропейский журнал феміністичних та квір-студій  – це науковий рецензований онлайн-журнал відкритого доступу, який публікує матеріали трьома мовами: англійською, російською і українською. Будемо раді вашим заявкам будь-якою із цих мов текстам (науковим і ненауковим) і творчим роботам, які резонують з темою цього випуску. Ми відкриті для будь-яких форматів, важливих для вас.

*В нашому колективі і поза ним ми довго думали, що для нас означає цей заморський термін “квір” і хто ця “квірна людина”, про яку ми пишемо в перших рядках. Ми розуміємо, що квір може бути різним і розуміти його можна по-різному, і що існує критика щодо використання поняття “квір” стосовно постсоціалістичного/пострадянського простору. Однак, ми вирішили працювати саме з цим терміном і використовувати його як код для всіх тих, хто не вписує себе і кого не вписано суспільством в цисгетеронормативні рамки, хто розхитує нормативність, підриває поняття ґендерних/сексуальних ролей та партизанить в повсякденному житті проти трансфобії, лесбофобії, гомофобії, біфобії та іншого лайна.

Технічна інформація:

Редакторська команда:
Ліза Бєлорусова, Маша Нейфельд, Сяйво, Катаріна Відлак, Таня Заболотная

Будь ласка, надішліть заявку на 250-350 слів до 1. Березень 2018 р. на адресу zugolochka@mail.ru

Ми приймаємо неакадемічні тексти (не рецензуватимуться) обсягом у 5,000-7,000 слів, а також академічні наукові тексти, що проходитимуть анонімне рецензування, обсягом 7,000-10,000 слів. Ми також запрошуємо художні роботи та візуальні матеріали.  

Мови журналу – українська, російська, англійська.

Дедлайн для заявок: 1. Березень 2018 р.
Лист із підтвердженням/відхиленням заявки: 7. березня 2018 р.
Дедлайн для статей обсягом у 5,000-7,000 слів та інших матеріалів: 8. Червня 2018 р.
Дедлайн для статей обсягом у 7,000-10,000 слів: 10. Червня 2018 р.
Відсилка статей на наукове рецензування: 18 червня 2018 р.
Наукове рецензування: 8 вересня 2018 р.
Відсилка пропозицій для редагування статті: 21 вересня 2018 р.
Дедлайн для редагування статті: 21 грудня 2018 р.

Домашня сторінка журналу Критика феміністична: http://feminist.krytyka.com/en

 

 

Раз/Ёбанная солидарность: западные гегемонии и постсоветская квирная критика

Дорогие по_други!

Приглашаем вас к участию в сборнике «Раз/Ёбанная солидарность: западные гегемонии и постсоветская квирная критика» в специальном выпуске журнала «Критика феміністична».
Если ты – квирный человек*, придерживаешься феминистских взглядов и тебе есть что сказать о постсоветском пространстве, а тем более о солидарности и «Западе», то мы с тобой! А ты, может быть, тоже с нами?

В этом специальном выпуске мы опираемся на критику людей из (реального и воображаемого) постсоветского пространства, которые проживают свои жизни квирно – через творчество, активизм, научную работу или другими способами. В рамках уважительного несогласия мы хотим переосмыслить и переозначить создание знаний в постсоветских/постсоциалистических/постколониальных пространствах, с этими пространствами и про них. Мы критично относимся к академическим позициям власти и хорошо знаем, что академические «квир» или «феминизм» часто отличаются от активистских «квир» и «феминизм» и никогда полностью не смогут описать формы существования/сопротивления, которые практикуются людьми. Также мы ценим возможности творчества и искусства критично отражать существующую реальность, воображать, вдохновлять и создавать формы существования.

В ответ на экономические кризисы, военные конфликты и неолиберальные правые повороты нам важно ставить под сомнение как западные теории и практики, так и российскую колониальность/империализм на постсоветском пространстве, а также смотреть на наш локальный опыт. Мы не ищем универсальных концепций и идей, а хотим обсудить множественные подходы к сложным взаимосвязям солидарности, пространства, времени и власти. Быть (одновременно) похожими и разными, привилегированными и угнетёнными, вне закона и легальными, включёнными, отверженными, теми, кого ненавидят, терпят, превозносят, презирают, хвалят – kwir, квiр, квир и другими (не)возможными словами и мирами…

Мы хотим обсуждать личный, активистский или исследовательский опыт, делиться своими историями и идеями. Хотим совместно искать способы взаимной поддержки и солидарности, разрабатывать стратегии сопротивления патриархату, цисгетеронормативности и другим системам угнетения. Увидеть и услышать истории друг друга, чтобы быть сильнее вместе и понять, как лучше (не) поддерживать друг друга – ведь солидарность сложно построить и легко разъебать.

Мы – это небольшой коллектив квир-людей, которые родились и выросли в бывших республиках СССР, а также союзни_цы из западного пространства. Мы – белые, без инвалидности, с высшим образованием, большинство из нас мигрант_ки, мы учимся и/или работаем. Мы живём на стыке границ гендеров, сексуальностей, национальностей, языков, гражданств и верим в идею солидарности, как бы мы ни пытались её разъебать.

Критика феміністична: східноєвропейский журнал феміністичних та квір-студій – это научный рецензируемый онлайн-журнал открытого доступа, который публикует материалы на трех языках: английском, русском и украинском. Будем рады вашим заявкам на любом из этих языков – текстам (научным и ненаучным) и творческим работам, которые резонируют с темой этого выпуска. Мы открыты для любых форматов, важных для вас.

*В нашем коллективе и за его пределами мы долго думали, что для нас значит этот заморский термин «квир» и кто этот «квирный человек», о котором мы пишем в первых строках. Мы понимаем, что квир может быть разным и понимать его можно по-разному, и что существует критика относительно использования понятия «квир» применительно к постсоциалистическому/постсоветскому пространству. Тем не менее, мы решили работать именно с этим термином и использовать его как код для всех тех, кто не вписывает себя и не вписывается обществом в цисгетеронормативные рамки, расшатывает нормативность, подрывает понятия гендерных/сексуальных ролей и партизанит в повседневной жизни против трансфобии, лесбофобии, гомофобии, бифобии и прочего дерьма.

Техническая информация:

Редакторская команда:
Лиза Белорусова, Маша Нейфельд, Сяйво, Катарина Видлак, Таня Заболотная

Пожалуйста, пришлите заявку на 250-350 слов до 1 Март 2018 г. на адрес zugolochka@mail.ru

Мы принимаем неакадемические тексты (не рецензируются) объёмом в 5,000-7,000 слов, а также академические научные тексты, которые пройдут анонимное рецензирование, объёмом в 7,000-10,000 слов. Мы также приглашаем художественные работы и визуальные материалы.

 Языки журнала украинский, русский, английский.

Дедлайн для заявок: 1 Март 2018 г.
Письмо с подтверждением/отклонением заявки: 7 марта 2018 г.
Дедлайн для статей объёмом в 5,000-7,000 слов и других материалов: 8. июня 2018 г.
Дедлайн для статей объёмом в 7,000-10,000 слов: 10. июня 2018 г.
Отсылка статей на научное рецензирование: 18 июня 2018 г.
Научное рецензирование: 8 сентября 2018 г.
Отсылка отзывов-предложений для редакции статьи: 21 сентября 2018 г.
Дедлайн для редактирования статьи: 21 декабря 2018 г.

 

Домашняя страница журнала Критика феміністична: feminist.krytyka.com/en

 

VIII международная конференция Queering Paradigms (Квиря парадигмы)

Скачать call for papers

Венский Университет, кафедра Англистики и Американистики

20-23 сентября 2017 года

 

Дорогие товарищ_ки/коллеги/прекрасные создания!

Вот наиболее актуальная версия программы разъёбывания солидарности! Правда, небольшие изменения вполне возможны и совершенно неизбежны :)

Мы очень взволнованы по этому поводу и очень ждем встречи с вами в Вене уже через месяц!

У нас есть еще пара объявлений для вас

1) Немного проясним недоразумение, связанное с кратким содержанием ваших докладов, которое мы попросили прислать до сегодняшнего дня. Сегодня мы не ожидаем от вас идеально написанных статей для конференции! Все, что нам нужно – краткое и ясное изложение основных мыслей объемом до 2500 слов (что также значит, что мы будем очень рады более коротким версиям). Этот документ может представлять из себя заметку, расширенный конспект или смешные картинки о вашем проекте. Основная цель работы с этим кратким содержанием – сделать ваше выступление доступным для людей, которые не говорят по-русски. Мы загрузим его на сайт незадолго до конференции и распечатаем несколько копий, чтобы сделать вашу презентацию более доступной.

Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью презентовать ваш проект в таком виде, чтобы наладить связь с другими людьми. На конференции будет очень много различных людей из разных стран, с разным опытом, говорящих на разных языках. Таким образом, мы просто стараемся создать дополнительные способы коммуникации, поэтому, пожалуйста, не нужно напрягаться, писать и отправлять нам целые дополнительные статьи! Это совершенно лишнее.

2) Для выступающих, которые подавали заявку на индивидуальное выступление, но оказались участни_цами подиумной дискуссии: мы были бы благодарны, если бы вы построили свое выступление таким образом, чтобы создать обсуждение между вами и другими участни_цами дискуссии. К концу месяца мы обозначим модератор_ку для каждой секции и отправим вам все контакты ее участни_ц, чтобы вы могли обменяться соображениями и подготовиться сообща.

Пожалуйста, планируйте свое выступление так, чтобы индивидуальная презентация занимала 10 (максимум – 15) минут и оставляла 45 минут для последующего обсуждения с другими участни_цами секции и слушатель_ницами. При разъебывании солидарности мы делаем акцент на коллективном опыте обмена квирными знаниями, так что давайте уделять совместным обсуждениям больше внимания, чем индивидуальным активностям!

3) В комнатах есть компьютеры и проекторы, так что вы можете презентовать все, что хотите. Художни_цам лучше связаться с нами заранее, чтобы мы могли обсудить возможности использования пространств заранее.

4) Все, кому нужна была помощь с визами и билетами, к этому моменту уже должны были получить все необходимое или, по крайней мере, находиться в процессе получения. Если этого не случилось, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее!!

 


Дорогие все!

К этому моменту вы уже должны были получить письмо о том, что вы приняты для участия в конференции (еще много недель тому назад!) и подтвердить свое участие (тоже уже давно).

Пожалуйста, сообщите нам, если вы ничего от нас не получали или по какой-то причине больше не сможете принять участие в мероприятии. Сейчас мы составляем программу, и нам нужно знать это наверняка. :)

Еще один важный момент: если вам нужна виза, напишите нам, пожалуйста, отдельное сообщение со следующей информацией:

- копия заграничного паспорта;

- адрес прописки;

- контактная информация (электронный адрес и телефон).

Эта информация нужна нам для оформления официального электронного приглашения в полиции Австрии для подачи заявления на получение бесплатной визы культурного обмена для участни_ц. Мы будем относиться к этой информации с осторожностью и использовать только для оформления визы.

Если вам нужна виза на срок дольше, чем неделя, в течение которой будет проходить конференция, пожалуйста, укажите это отдельно.

С наилучшими пожеланиями,

ваша команда разъебывателей солидарности

 

Сеть Queering Paradigms создана для изучения существующего положения и перспектив квир-исследований с помощью междисциплинарных подходов и детального рассмотрения различных социальных, политических, культурных и академических вопросов. 

В последнее время множество активистских акций на Глобальном Севере и Западе совершалось под знаменем квир-солидарности. Большая часть этой солидарности направлена в адрес людей, пострадавших от нарушения их прав, гомофобии  и трансфобии в странах, удаленных от столиц глобального Севера и Запада, где проходят демонстрации против «закона  о пропаганде гомосексуализма» в России, рекриминализации однополых отношений в Индии или гомофобного насилия в Уганде.

Солидарность всегда была и остаётся  ключевой концепцией антикапиталистического, марксистского, социалистического и рабочего движений, частью материалистической критики, а также социальной критики глобализации. Но кажется, что сегодня  движения квир-солидарности утратили свою связь с классовой борьбой  и больше не уделяют достаточно  внимания проблемам  неолиберального развития, глобализации, условий труда (в том числе,  труда сексуализированного и гендерированного), и продолжающейся колониальной эксплуатации. В рамках конференции мы хотим подробнее рассмотреть проявления квир-солидарности, в особенности, по отношению к людям из постсоветского контекста. Что значит «проявлять квир-солидарность»? Какое понимание солидарности продвигают  подобные движения? Для чего нужна квир-солидарность? Кто является принимающей стороной квир-солидарности? Каковы ценности квир-солидарности? И какова мотивация для проявления этой солидарности?

Многие исследовател_ьницы постколониализма  и деколониализма указывают на позицию превосходства квир-солидарных движений современности и говорят об «эротике солидарности», о ее сексуально-чувственном аспекте. Они подчеркивают неравное распределение привилегий и власти между великодушными благотворител_ьницами и людьми, на которых направлена солидарность, указывая на то, что у первых есть привилегия «позволить себе» солидарность. Продолжая эту линию размышлений, мы хотим задаться вопросом о квир-солидарности по отношению к субъектам из постсоветских пространств, о гегемониях и различных уровнях уязвимости внутри солидарных объединений. Принимая во внимание разнородность постсоветских пространств, мы критически рассматриваем «западный взгляд» квир-активизма на постсоветское пространство -- взгляд, который несет с собой  белые привилегии и конструирует подчиненное положение постсоветского пространства. Мы также ставим под вопрос мотивы и этику практик квир-солидарности. Активист_ки, художни_цы и исследователь_ницы, работающие с темами постсоветского и постсоциалистического пространств и находящиеся в нем, давно указывают на проблематичность белого туризма во имя квир-солидарности, который часто совмещен с экзотизацией, а иногда даже и с секс-туризмом. Может ли «ебля» быть формой солидарности? Или, другими словами, в каких обстоятельствах ебля может являться солидарностью?

Кроме того, мы задаемся вопросами о подходящих концепциях для критики таких явлений, как господство Глобального Севера и Запада, подчиненное положение постсоветских субъектов, а также российские колониализм  и империализм.

В процессе «Разъебывания солидарности» мы  берем за основу критические высказывания постсоветских квир-активист_ок и худож_ниц и обязательно принимаем во внимание все точки зрения. Говоря с позиции и находясь в солидарности с постсоветской перспективой, мы  стремимся расквирить субъекты квир-солидарности и стереть границы между «принимающими сторонами» и  «источниками благ», между «дающими» и «получающими». Мы сами являемся квирными мигрант_ками из постсоветских пространств, живущими в Северной/Западной Европе, поэтому многие из нас выступают с обеих позиций: являются одновременно и теми, кто проявляет солидарность, и теми, кто ее получает.

В рамках конференции «Разъебывая солидарность» мы исследуем возможности положительных эффектов, которые может дать (наша) квир-солидарность, а также пытаемся понять ее ограничения. Мы хотим «разъебывать» идеи, теории, практики и искусство солидарности с различных углов, из различных пространств и внутри различных групп. Исследуя эротику квир-солидарности и ее мотивы, а также скрытые за ней желания, мы размышляем над гегемонией  и возможностью анти-иерархического построения сообщества и получения власти всеми членами этого сообщества. Мы интересуемся возможностями расквиривания существующих концепций и практик солидарности, в особенности подходов к солидарности по отношению к постсоветским, постсоциалистическим и постколониальным пространствам и их житель_ницам.

«Разъебывая солидарность» заинтересована в конструктивной критике. Мы надеемся узнать о новых подходах и способах проявлять солидарность, применяя различную оптику: квир-феминистскую, антирасистскую, анти-иерархическую, горизонтальную, инклюзивную, «проверяющую свои привилегии», деколонизирующую, выходящую из подчинения.

Часть конференции «Queering Paradigms» по традиции отведена для обсуждения широкого круга квирных тем, выходящих за рамки темы квир-солидарности и постсоветских перспектив.

 

Заявки на участие в конференции

Мы принимаем заявки на выступления в различных форматах: 20-минутные презентации и стендовые доклады, мастер-классы, выставки, круглые столы, открытые дискуссии, вечеринки, перформансы, видеопоказы или лекции-перформансы.

Рабочие языки конференции – русский и английский.

Как организатор_ки, мы стараемся создать доступное для всех пространство, и поэтому просим выступающих сделать свои выступления настолько доступными для понимания, насколько это возможно. Все помещения, в которых будет проходить конференция, будут доступны для передвижения на коляске. Вся еда на конференции будет веганской и, по возможности, закупленной по правилам этичной торговли.

Приглашаются все активист_ки, художни_цы, работни_цы, независимые исследовательни_цы, а также ученые, находящиеся на любом этапе своей карьеры, которым интересна тема квир-солидарности.

Пожалуйста, отправьте нам описание длиной не более 350 слов, содержащее тему, основные идеи и формат вашего выступления, а также вашу краткую биографию длиной не более 150 слов.

Заявки принимаются до 15 марта 2017 года по адресу: qp8@univie.ac.at